2 Listopada 2021 Warszawa – YPO Poland, siedziba McCANN Erickson Poland.