November 2 – YPO Poland at McCANN Erickson Poland in Warsaw